अंतरिम शिपाई संवर्गातील जेष्टता यादी

अंतिम जेष्ठता यादी शिपाई, गोदाम पहारेकरी, हमाल कम स्वीपर, स्वच्छक- 2017

अंतिम जेष्ठता यादी लघुटंकलेखक 2017

अंतिम जेष्ठता यादी वाहनचालक 2017

अंतिम अधीसुचना- तलाठी सजा पुर्नरचना

तलाठी अतिम जेष्ठता यादी-01.01.2017

रेती प्रथम फेर ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या अशासकीय सदस्याची नियुक्ती

दिवाळीसाठी मनोरूग्णांनी बनवलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री

मराएनिसं अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी जाहिरात

प्रारुप अधीसुचना- तलाठी सजा पुर्नरचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना 2017

व्दितीय शुध्दीपत्रक- सेतू निविदा

शुध्दीपत्रक- सेतू निविदा

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती

सेतू निविदा

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत-उल्हासनगर महापालिका

दिनांक 01.01.2017 रोजीची तलाठी प्रारुप जेष्ठता यादी

अनाधिकत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स बाबत जनहित याचिका 155/2011

प्रादेशिक योजना, ठाणे-पालघर-रायगड

पाणथळ तक्रार निवारण बाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळ तक्रार निवारणबाबत

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

अनाधिकृत मंडपांवर केलेली कारवाई

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2016-17

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2015-16

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

मागासवर्गीय महामंडळाची व्यवसाय कर्ज वाटप यादी

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग