उष्माघातापासून बचावासाठी उपाययोजना

विधी अधिकारी पदासाठी प्राप्त अर्ज

प्रादेशिक योजना, ठाणे-पालघर-रायगड

कंत्राटी पध्दतीने विधी अधिकारी नेमणूक

पाणथळ तक्रार निवारण बाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळ तक्रार निवारणबाबत

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

ई-निविदा- उप.वि.अधिकारी ठाणे कार्यालयासाठी कॉम्पॅक्टर खरेदीबाबत.

लिपीक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

रेती तृतीय फेर ई-निविदा व ई- लिलाव सुचना (व्दितीय फेरी)

मगांराग्रारोहयोअंतर्गत दिनांक 03/03/2017 रोजी झालेल्या थेट मुलाखतीचा निकाल व प्रतिक्षा यादी

दि.22/8/2005 पुर्वीची अनुकंपा तत्वावरील यादी गट - ड

दि.22/8/2005 नंतरची अनुकंपा तत्वावरीलयादी गट - ड

दि.22/8/2005 नंतरची अनुकंपा तत्वावरीलयादी गट - क

अनाधिकृत मंडपांवर केलेली कारवाई

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2016-17

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2015-16

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

मागासवर्गीय महामंडळाची व्यवसाय कर्ज वाटप यादी

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग