आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी

ई-निविदा सुचना- जाहीर बारदाना प्रसिध्दी

जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती

उप विभागीय दंडाधिकारी ठाणे - अकस्मात मृत्यू अहवाल

अव्वल कारकून प्रारुप ज्येष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी प्रारुप ज्येष्ठता यादी

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद -अशासकीय सदस्यांची नियुक्त्ती करणेबाबत

रेती तृतीय फेर ई निविदा व ई लिलाव सुचना

कोतवाल ते वर्ग-4 निवड यादी

कोतवाल ते वर्ग-4 अपात्र यादी

कोतवाल ते वर्ग-4 प्रतिक्षा यादी

शुध्दीपत्रक- मग्रारोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकरी नियुक्ती

मग्रारोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकरी नियुक्ती

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या अशासकीय सदस्याची नियुक्ती

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत-उल्हासनगर महापालिका

अनाधिकत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स बाबत जनहित याचिका 155/2011

पाणथळ तक्रार निवारण बाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळ तक्रार निवारणबाबत

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

अनाधिकृत मंडपांवर केलेली कारवाई

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

मागासवर्गीय महामंडळाची व्यवसाय कर्ज वाटप यादी

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग