English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 

 

कर्मचारी आस्थापना  

लिपीक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

दि.22/8/2005 पुर्वीची अनुकंपा तत्वावरील यादी गट - ड

दि.22/8/2005 नंतरची अनुकंपा तत्वावरीलयादी गट - ड

दि.22/8/2005 नंतरची अनुकंपा तत्वावरीलयादी गट - क

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.1.1.1982 ते 1.1.2015 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

अव्वल कारकून संवर्गाची दि.1.1.1982 ते 1.1.2015 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01-01-2015 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2015 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2016 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01-01-2016 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01-01-2016 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2016 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

लघुटंकलेखक अंतरिम जेष्ठता यादी दि. 01-01-2016

 वाहनचालक अंतरिम जेष्ठता यादी दि. 01-01-2016

नाईक / हवालदार/शिपाई/पहारेकरी/स्वच्छक अंतरिम जेष्ठता यादी दि. 01-01-2016

लिपिक अंतरिम जेष्ठता यादी दि. 01-01-2015

लिपिक अंतरिम जेष्ठता यादी दि. 01-01-2014

अव्वल कारकून अंतिम ज्येष्ठता यादी (24/12/2015)

मंडळ अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता यादी (24/12/2015)

अव्वल कारकून अंतिम ज्येष्ठता यादी (06/11/2015)

मंडळ अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता यादी (06/11/2015)

नियतकालिक बदल्या 2015 - अव्वल कारकून

नियतकालिक बदल्या 2015 - मंडळ अधिकारी

नियतकालिक बदल्या 2015 - लिपिक - टंकलेखक

दिनांक 01/01/2011 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

दिनांक 01/01/2011 ची तलाठी सवंर्गातील अंतरिम जेष्ठता यादी

लिपिक संवर्गातून अव्वल कारकून संवर्गातील पदोन्नती

कोकण विभागातील मंडळ अधिकारी संर्वगाची दि. 1/1/2011 रोजीची सुधारित प्रारुप जेष्ठता यादी

 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |     उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.